Go to ...

Observatorul Juridic

Sursa ta de informatii juridice

Patronatele, parteneri sociali in relatiile colective de munca


Patronate, parteneri socialiArticolul 1 lit. v) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social defineste patronul ca fiind “persoana juridica inmatriculata, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exercita potrivit legii o meserie ori profesiune in mod independent, care administreaza si utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata”. In cazul in care patronul angajator este o persoana juridica, acesta va purta si denumirea de unitate.

Termenul de patronat desemneaza calitatea de patron, totalitatea patronilor. Definitii identice cu cele din Legea nr. 62/2011 ale notiunilor de patron si patronat gasim si in Codul muncii, republicat. “Patronatele, denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.”

Dreptul la asociere al patronilor. Temeiul legal al functionarii acestora

Constitutia Romaniei, prin art. 40, recunoaste dreptul la libera asociere in sindicate, partide politice, in patronate si in alte forme de asociere, pentru toti cetatenii. Prin intermediul unor astfel de grupari specifice (asociatii patronale, federatii si confederatii) se urmareste apararea si promovarea intereselor profesionale, dezvoltarea unitatilor, eficientizarea activitatii, cresterea fortei, a puterii ce rezulta din actiunea comuna. Temeiul legal privind infiintarea asociatiei si organizarea asociatiilor (organizatiilor patronale) ca persoane juridice il constituie O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (prin care a fost abrogata Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice) si Legea nr. 62/2011 a dialogului social, precum si prevederile din Codul muncii, republicat.

Regimul juridic al organizatiilor patronale

Potrivit dispozitiilor art. 55 din Legea dialogului social republicata, organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel national, astfel:

 • “patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizatii patronale;
 • doua sau mai multe organizatii patronale pot constitui o federatie patronala;
 • doua sau mai multe federatii patronale pot constitui o confederatie patronala”.

Statutul organizatiilor patronale

Art. 57 – 58 din Legea dialogului social precizeza ca organizatia patronala se constituie, organizeaza, functioneaza si se dizolva prin reglementarile prevazute de statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor legale. Respectiv, ca statutul organizatiei patronale va cuprinde cel putin:

 • denumirea organizatiei patronale si sediul principal;
 • obiectul de activitate si scopul;
 • patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;
 • sursele de finantare;
 • drepturile si obligatiile membrilor;
 • organele de conducere;
 • criteriul de constituire;
 • procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

Din formularea ca statutul va „cuprinde cel putin” se deduce ca acestea sunt cerintele minime necesare, organizatia patronala avand latitudinea sa mai adauge si alte elemente continutului unui statut, cu respectarea legii.

Personalitatea juridica

Personalitatea juridica a organizatiei patronale se dobandeste potrivit Legii nr. 62/2011. In vederea dobandirii personalitatii juridice de catre organizatia patronala, “imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta”, la care se vor anexa “originalul si cate doua copii certificate de reprezentantul legal ale urmatoarelor acte: procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori, statutul, lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora si dovada existentei sediului”, potrivit art. 58 din Legii nr. 62/2011.

In situatia in care sunt indeplinite cerintele legale, Instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale. Organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de admitere a cererii de inscriere. “Organizatia patronala are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti de infiintare, sa transmita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in format electronic, statutul, actul constitutiv, ta¬belul de adeziuni, datele de contact ale membrilor organelor executive de conducere, precum si hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila (art. 59 din Legea nr. 62/2011).”

Dizolvarea organizatiilor patronale

Articolul 69 din Legea nr. 62/2011 dispune ca, “in cazul dizolvarii unei organizatii patronale, patrimoniul acesteia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie”. De asemenea, potrivit art. 70, “in termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizatiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *